Exams

Midterm exam review map terms are also available for this course.

Midterm Exam Review

[See Glossary at end of Spence for definitions of many of these terms.]

Geography

China Proper:
18 Provinces: Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Hubei, Hunan, Sichuan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Yunnan.

Frontiers:
Manchuria [includes Liaodong], Mongolia, Xinjiang, Tibet, Taiwan.

Other features:
Yellow River, Yangtze River, Pearl River, Great Wall, Grand Canal.

Cities:
Beijing, Xian, Shanghai, Guangzhou [= Canton], Wuhan, Chongqing [= Chungking], Suzhou, Nanjing [= Nanking].

Important Dates:
1644-1911 Qing dynasty
1644 - Manchu conquest
1839-42 Opium War
1850-64 Taiping Rebellion
1860 Second Opium War
1895 Sino-Japanese War
1900 Boxer Rebellion
1911 End of Qing dynasty
May 4, 1919: May 4th movement
1927-37 Reunification of China; Nanking decade
1936 Long March
1936-45 Yenan period
1949 Founding of PRC
1956 Hundred Flowers
1958 Great Leap Forward
1959-61 "Three Difficult Years"

People:
Nurhaci
Kangxi emperor [r. 1662-1722]
Qianlong emperor [r. 1736-95]
George Lord Macartney
Lin Zexu
Kang Yuwei
Liang Qichao
Li Dazhao
Sun Yat-sen
Chiang Kai-shek
Mao Zedong
Puyi
Peng Dehuai

Terms:
China
Eight Banners
Queue
Gentry
jinshi
Junxian system [Chinese bureaucracy]
Fengjian system ["feudalism"]
White Lotus Rebellion
Triads
Sanyuanli
Treaty of Nanking (1842)
Extraterritoriality
"Most-favored-nation" clause
"Using barbarians against barbarians"
Opium War, 1839-42
Canton trade
East India Company
Taiping Rebellion
Nian Rebellion
Boxers
Tseng Kuo-fan
Ti-yong
Yen Fu
New Youth
Kiangnan Arsenal
100 Days Reform
Peiyang Army
Guomindang
Three People's Principles
Whampoa Academy
Northern Expedition
Nanjing Decade
Long March
Xi'an Incident
Marco Polo bridge incident

Midterm Exam Review Map Terms

Geography

China Proper:
18 Provinces: Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Hubei, Hunan, Sichuan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Yunnan.

Frontiers:
Manchuria [includes Liaodong], Mongolia, Xinjiang, Tibet, Taiwan.

Other features:
Yellow River, Yangi River, Pearl River, Great Wall, Grand Canal.

Cities:
Beijing, Xian, Shanghai, Guangzhou [= Canton], Wuhan, Chongqing [=Chungking], Suzhou, Nanjing [=Nanking].